Gratis Frakt!
OVER Skr1,965
 

Användarvillkor

Hjälp Center

Användarvillkor


1. VILLKOR SOM GÄLLER - AktieTorget Dessa villkor utgör den slutgiltiga och fullständiga avtalet mellan parterna och inga bestämmelser eller villkor på något sätt modifiera eller ändra de bestämmelser som anges häri skall vara bindande för vårt företag inte gjorts skriftligen och undertecknats och godkänts av en tjänsteman eller annan behörig person på vårt företag. Ingen ändring av något av dessa villkor skall ändras genom vår Bolagets leverans av varor efter mottagandet av köpare inköpsorder, sjöfart begäran eller liknande former som innehåller utskrivna villkor utöver eller i strid med villkoren i detta avtal. Om något villkor, klausul eller bestämmelse förklaras ogiltig av en behörig domstol, sådan deklaration eller anläggningen skall inte påverka giltigheten av något annat villkor, klausul eller bestämmelse häri ingår.


2. GODKÄNNANDE AV ORDER - AktieTorget Alla beställningar är föremål för skriftliga priskontroller av auktoriserad Våra företagets personal inte utsetts skriftligen för att vara fast under en angiven tidsperiod. Transport av gods utan skriftligt priskontroller utgör inte godkänna priset i beslutet.


3. ERSÄTTNING - AktieTorget Vårt företag förbehåller sig rätten att utan föregående meddelande, att ersätta en alternativ produkt som slag, kvalitet och funktion. Om köparen inte kommer att acceptera en ersättning, måste Köparen förklarar uttryckligen att ingen substitution är tillåtet när köparen begär en offert, om en sådan begäran om offert görs, eller, om ingen begäran om offert gjordes, vid beställning med vårt företag.


4. PRIS - AktieTorget priserna, inklusive transportkostnader, är giltigt i 10 dagar om inte betecknas som företag under en viss period enligt en skriftlig offert eller skriftliga försäljning godkännande utfärdas eller verifieras av en tjänsteman eller annan behörig personal i vårt företag. Ett pris som utsetts till företag under en viss period kan återkallas av vårt företag om återkallelse är skriftlig och skickas till köparen före den tidpunkt ett skriftligt godkännande av priset tas emot av vårt företag. Alla priser och leveranser är FOB sjöfart punkten. Företaget förbehåller sig rätten att annullera beställningar i händelse försäljningspriser som är lägre än noterade priser fastställs av statliga regleringar.


5. TRANSPORT - AktieTorget Om inte annat föreskrivs, skall Företaget använder sin dom att fastställa bärare och routing. I båda fallen får Företaget inte hållas ansvarig för eventuella förseningar eller orimliga avgifter transportkostnader till följd av sitt val.


6. FÖRPACKNING - AktieTorget Om inte annat anges, kommer Företaget endast uppfylla sina minimala packning standarder för metod för transport valt. Kostnaden för all särskild förpackning, lastning eller stagning begärs av köparen kommer att betalas av köparen. Alla kostnader för emballage och transport för Köparens särskild utrustning skall betalas av köparen.


7. BETALNINGSVILLKOR - AktieTorget Rabatten gäller endast det fakturerade värdet av material (inte skatter och fraktkostnader). Företaget förbehåller sig rätten att kräva förskottsbetalning eller tillfredsställande säkerhet för varorna om den finansiella situationen för köparen så teckningsoptioner som bestäms av vårt företag.


8. TITLE och risken för förlust - AktieTorget Leverans till transportören skall utgöra leverans till köparen, och därefter risken för förlust eller skada övergår till köparen. Alla anspråk av köparen i förhållande till skada under transport eller leverans skall ske direkt till transportören. Eventuella krav från köparen mot vårt företag för brist eller skada som inträffat före sådan leverans till transportör måste göras inom sju (7) dagar efter mottagandet av varorna och åtföljas av original transport proposition undertecknad av transportören notera att transportören mottagit varorna från vårt företag i det skick begärs. Trots passage av risken för förlust till Köparen, titel och äganderätt till de sålda varor härunder skall förbli med vårt företag tills alla betalningar härunder, inklusive avskräckas betalningar framgår av anteckningar eller på annat sätt, Räntor, redovisade kostnader och advokatarvoden, skall har gjorts kontant, och Köparen förbinder sig att göra alla handlingar som är nödvändiga för att fullända och upprätthålla en sådan rätt och titeln i vårt företag.


9. Force majeure -
Vårt företag kan inte hållas ansvarigt för underlåtenhet att fullgöra sina skyldigheter som härrör direkt eller indirekt från eller bidragit till genom force majeure, handlingar av köparen, civila eller militära myndigheten, inbegripet löne-och priskontroller, bränder, krig, upplopp, förseningar i transporten, brist på eller oförmåga att få råvaror (inklusive energi), komponenter, arbetskraft, bränsle eller leveranser, eller andra omständigheter utanför vår Bolagets rimliga kontroll, oavsett om lika eller olika till det ovanstående. Om vissa kvantiteter drabbas och andra storheter är inte, skall de berörda kvantiteterna elimineras utan ansvar, men avtalet skall förbli opåverkade. Företaget får under en period av brist på grund av någon av nämnda orsaker, fördela sin försörjning av sådana råvaror bland sina olika användarna av dessa på något sätt som YILIDA Företaget anser rättvist och skäligt. Under inga omständigheter skall Företaget hållas ansvarigt för speciella eller följdskador för någon fördröjning för någon orsak.


10. ANSVAR - AktieTorget Företaget ansvarar inte, förpliktad, eller ansvariga för skador som uppstår till följd av en tillämpning eller användning av dess produkter, antingen var för sig eller i kombination med andra produkter, som följer av godtagandet av denna ordning. Företaget har inget ansvar för fel i vikt eller kvantitet levereras om ansökan görs av köparen inom sju (7) dagar efter mottagandet av transporten och åtföljas av original transport proposition undertecknad av transportören notera att transportören mottagit varorna från vårt företag i skick begärs. Om en sådan tid ansökan görs av köparen, och påståendet deemded giltigt av vårt företag, kan vårt företag uppfyller sitt ansvar genom att antingen sjöfarten den mängd som krävs för att avhjälpa bristen, eller på vårt företags alternativet, kreditera Köparen med fakturan Priset för brist.


11. GARANTI - AktieTorget Alla varor som säljs av vårt företag garanteras köparen att vara fri från defekter i material och utförande, och tillverkas i enlighet med industristandard. Ovanstående garanti är nonassign möjlighet och i stället för och utesluter alla andra garantier som inte uttryckligen anges häri, vare sig uttryckliga eller underförstådda genom lag eller på annat sätt inklusive, men inte begränsat till, underförstådda garantier för säljbarhet eller lämplighet. Ingen agent, anställd, eller representant för vårt företag har någon befogenhet att binda vårt företag för någon representation, bekräftelse eller garanti om de varor och sådan representation, bekräftelse eller garanti skall inte anses ha blivit en del av grunden för detta avtal och ska vara omöjliga. Någon hävdade defekt i material eller utförande anses avstått från köparen om den inte lämnas till vårt företag skriftligen inom sju (7) dagar från den dag varorna tas emot av köparen.
Vårt företag inte skall vara ansvarig enligt den garanti om någon förlust eller skada som orsakats av felaktig applicering eller användning av varorna. Företaget frånsäger sig allt ansvar med anledning av utformningen av de varor och lämnar ingen garanti med avseende på en sådan konstruktion. Denna garanti gäller i stället för och utesluter alla andra garantier, vare sig uttryckliga, underförstådda eller lagstadgade, inklusive underförstådda garantier för säljbarhet eller lämplighet.


12. Gottgörelser och ANSVAR - AktieTorget Vårt företag kan inte hållas ansvarig för skador eller följdskador förluster, skador eller kostnader som uppstår direkt eller indirekt från försäljning, hantering eller användning av varor, eller från någon annan orsak därtill. Vårt Bolagets ansvar, i alla fall, även för påståenden om brott mot garantin eller försumlighet är helt begränsad, på vår bolagets optionsprogram, till utbyte av varor som inte överensstämmer med detta avtal, återbetalning av, eller kreditera köparen med ett belopp som motsvarar inköpspriset för dessa varor, eller reparera eller ordna för reparation av varan. Om Företaget begär återlämnande av varor, varorna kommer att återlämnas till vårt företag i enlighet med vårt företags anvisningar. De åtgärder som ingår i denna punkt utgör den enda utnyttjandet av köparen mot vårt företag för brott mot någon av vårt företags förpliktelser, vare sig av garantin eller inte. Så länge som vårt företag gör en ärlig ansträngning att åtgärda överträdelser, skall de rättsmedel som föreskrivs häri anses uppfyllda.


13. VAL - AktieTorget Köparen står för att de varor som säljs härunder är lämpliga för deras faktiska eller avsedda användningen och att köparen inte satt någon tilltro till vårt företag skicklighet eller dom att välja ut lämpliga varor eller material eller i utformningen av lämpliga varor och material. Köparen står för att användningen och installation av varorna skall ske i enlighet med alla gällande myndighetskrav. Köparen kommer att försvara, gottgöra och hålla Företaget, dess efterträdare, övertagare och dotterbolag från och mot alla kostnader (inklusive advokatkostnader), skadestånd och skulder till följd av faktiska eller påstådda anspråk framställda eller eventuella påföljder som föreslås eller bedömas Vårt företag för varje påstådd kränkning av någon federal, skiffer eller lokal lag, regel, förordning eller standard, på grund av eller i samband med någon användning av varorna levererade nedan.


14. ALLMÄNT - AktieTorget Vårt företag representerar uttryckligen att alla varor som skall levereras härunder kommer att produceras i enlighet med kraven i Fair Labor Standard Act från 1939, i dess ändrade lydelse.